Mục tiêu - Yêu cầu Đào tạo Phi công quân sự

        Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo những quân nhân, thanh niên có đủ tiêu chuẩn qui định, trở thành Sĩ quan Chỉ huy tham mưu-Phi công quân sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội;

có trình độ bay, kỹ thuật lái, dẫn đường và kỹ năng chiến đấu cơ bản trên các loại máy bay theo chuyên ngành đào tạo; có sức khoẻ tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

        Học viên tốt nghiệp ra trường, được cấp bằng cử nhân quân sự ngành Chỉ huy tham mưu-Phi công quân sự, chức danh ban đầu là phi công; qua rèn luyện, công tác thực tế tại đơn vị có thể phát triển lên phi đội trưởng hoặc tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

        Yêu cầu đào tạo

        1. Phẩm chất chính trị, đạo đức

        - Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

        - Có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, giữ vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học, cụ thể, quyết đoán, biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê và phê bình, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

        - Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có đạo đức,  lối sống trong sạch lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

        2.  Trình độ kiến thức và năng lực thực hành

        - Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung về khoa học xã hội và nhân văn, công tác đảng, công tác chính trị, Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên để giáo dục bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

        - Nắm vững kỹ, chiến thuật; điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định để chỉ huy và quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

        - Nắm vững phương châm, nguyên tắc, các hình thức phương pháp huấn luyện. Thực hành huấn luyện tốt, biết tổ chức bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cấp dưới. Thường xuyên rèn luyện bộ đội có sức khoẻ bền bỉ dẻo dai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        - Nắm vững cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc của các hệ thống kỹ thuật hàng không, có trình độ bay, kỹ thuật lái,  dẫn đường và kỹ năng chiến đấu cơ bản trên loại máy bay được đào tạo (phản lực huấn luyện, vận tải, trực thăng).

        - Có đủ giờ bay tích lũy theo quy định; khi tốt nghiệp, có đủ điều kiện để bay chuyển loại sang các loại máy bay quân sự khác.

        3. Sức khỏe

         Có sức khỏe tốt theo các yêu cầu của người phi công, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động bay trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cũng như mọi hoạt động khác của đơn vị.