Mục tiêu - Yêu cầu Đào tạo Nhân viên Kỹ Thuật Hàng Không

        Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo những thanh niên, quân nhân, công nhân viên quốc phòng có đủ tiêu chuẩn quy định trở thành kỹ thuật trưởng ngành Kỹ thuật cơ khí hàng không quân sự (Máy bay-Động cơ);

kỹ thuật trưởng ngành Kỹ thuật điện hàng không quân sự (Thiết bị hàng không); kỹ thuật trưởng ngành Kỹ thuật điện tử hàng không quân sự (Vô tuyến điện tử); kỹ thuật trưởng ngành Kỹ thuật cơ điện hàng không quân sự (Vũ khí hàng không).

        Học viên tốt nghiệp ra trường: Được cấp bằng Cao đẳng theo ngành đào tạo, đảm nhiệm chức vụ kỹ thuật trưởng. Qua quá trình rèn luyện, công tác thực tế có thể được đào tạo tiếp để hoàn thiện bậc đại học.

       Yêu cầu đào tạo

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức

        - Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý t­ưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

        - Có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, giữ vững và chấp hành nghiêm đ­ường lối, chủ tr­ương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước, điều lệnh, điều lệ quân đội. Có tác phong, phư­ơng pháp công tác khoa học, cụ thể, quyết đoán, biết phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

        - Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có đạo đức,  lối sống trong sạch lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, gắn bó với quần chúng, đ­ược quần chúng tín nhiệm.

        2.  Trình độ kiến thức và năng lực thực hành

        - Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung về khoa học xã hội và nhân văn, công tác đảng, công tác chính trị, Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên để thực hiện và giáo dục bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

        - Nắm vững kỹ, chiến thuật; điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định để thực hiện và chỉ huy, quản lý bộ đội; quản lý vũ khí, trang bị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

        - Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở ngành theo chương trình cao đẳng của nhóm ngành kỹ thuật công nghiệp. Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để chuyển loại các trang thiết bị mới và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ  vào thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và cương vị được phân công.

        - Nắm vững công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và các tính năng kỹ, chiến thuật cũng như quy trình khai thác kỹ thuật hàng không của ngành đào tạo. Có hiểu biết về công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính năng kỹ, chiến thuật của các ngành liên quan.

        - Nắm vững điều lệ và các quy định về kỹ thuật hàng không. Thành thạo công tác chuẩn bị và các hình thức kiểm tra trạng thái kỹ thuật hàng không thuộc chuyên ngành. Biết phân tích phán đoán, phát hiện, bài trừ các hỏng hóc thông thường và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Quản lý và tổ chức khai thác kỹ thuật hàng không theo đúng quy tắc, quy trình của các trang thiết bị; sử dụng thành thạo các phương tiện đo lường theo phân cấp.

        - Biết đúc rút kinh nghiệm trong quá trình công tác và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; phát huy, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị khí tài và hợp lý hóa quy trình tổ chức đảm bảo kỹ thuật hàng không. 

        3. Yêu cầu về sức khỏe

        Có sức khoẻ tốt, bền bỉ, dẻo dai đáp ứng được yêu cầu hoạt động của đơn vị Không quân trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cũng như mọi hoạt động khác của đơn vị.