Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính Trị về việc cho phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet của Trường Sĩ quan Không quân

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               

           Số: 1007/QĐ-CT                                       Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

                                                         

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet

 

 CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

 

          Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

          Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

          Căn cứ “Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam” được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BQP ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tuyên huấn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ đăng ký thiết lập trang tin điện tử trên Internet của Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân.

Điều 2: Cho phép Trường Sĩ quan Không quân được thiệt lập trang tin điện tử trên Internet theo những quy định sau:

1. Tên cơ quan chủ quản thiết lập website: Quân chủng Phòng không – Không quân.

2. Tên cơ quan thiết lập website: Trường Sĩ quan Không quân.

3. Tên miền: www.tsqkq.vn

4. Nội dung thông tin cung cấp lên mạng.

          Giới thiệu những nét chính về lịch sử phát triểu; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ bản; các ngành và trình độ đào tạo của Nhà trường. Tuyên truyền quảng bá các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của nhà trường. Hợp tác liên kết đào tạo, giao lưu trao đổi thông tin trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Công khai các nội dụng trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Công khai các nội dung trong giáo dục đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.

          Nội dung thông tin cung cấp lên mạng phải phù hợp với quy định tại : Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ và Quyết định số 06/2003/QĐ-BQP ngày 17/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

5. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

6. Loại hình tin: Tin tức phản ánh các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của Nhà trường.

7. Tần số cập nhật: Thường xuyên.

8. Nguồn tin: Tin tức cập nhạt trên website được cung cấp từ Ban biên tập; cộng tác việ ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong Nhà trường.

9. Số trang trong web (dung lượng thông tin): Từ 15 đến 20 trang.

10. Nhà thiết kế website và cung cấp dịch vụ: Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trường Sĩ quan Không quân.

11. Khi phí bảo đảm: Từ nguồn kinh phí Giáo dục – Đào tạo.

12. Người chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân.

13. Trụ sở: 03 đường Biệt thự - Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại: 069.751.227; Fax 058.3526.377

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân và các cơ quan chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                             KT. CHỦ NHIỆM

- Cục Chính trị, Quân chủng PKKQ;                                                                                PHÓ CHỦ NHIỆM

- Trường Sĩ quan Không quân;                                                                                              (Đã ký)

- Cục Tuyên huấn;                                                                                              Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

- Cục Công nghệ thông tin/BQP;

- Cục Bảo vệ; KHTH;

- Lưu: VT; th07b.