Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính Trị về việc cho phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet của Trường Sĩ quan Không quân

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               

           Số: 1007/QĐ-CT                                       Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

                                                         

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet

Xem tiếp...