Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 19/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 19/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 18/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 18/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nhưng không hợp lệ

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nhưng không hợp lệ

Chi tiết

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đẳng ngày 18/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đẳng ngày 18/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 15/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 15/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam